Artikel 1. Werkingsgebied en definitie

Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) waakt bij de uitvoering van haar taken tegen discriminatie, in de omgang met haar klanten, in de omgang met medewerkers, tussen medewerkers onderling en in de omgang met derden. Onder discriminatie wordt in dit verband verstaan:

iedere handeling, uitlating of bejegening die tot gevolg heeft dat mensen worden achtergesteld door:

  1. het maken van direct onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, nationaliteit, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, burgerlijke staat, politieke overtuiging, handicap of chronische ziekte;
  2. het maken van indirect onderscheid op grond van een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die direct onderscheid als bedoeld in onderdeel a tot gevolg heeft.

Artikel 2. Standpunt Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

Discriminatie is in Nederland niet toegestaan. Uitgangspunt bij het uitvoeren van een antidiscriminatiebeleid vormen artikel 1 van de Grondwet en de gelijke behandelingswetgeving. In deze wetten staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. Ook bepaalt het Wetboek van Strafrecht dat niemand uitlatingen mag doen die discriminerend zijn. Aanzetten tot haat en discriminatie is ook strafbaar. Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP)  waakt bij de uitvoering van haar taken tegen discriminatie, zowel in de omgang met haar klanten als tussen medewerkers onderling.

Artikel 3. Omgangsvormen

  1. De medewerkers van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) onthouden zich zowel in de omgang met klanten als jegens elkaar van discriminerende gedragingen, uitlatingen en bejegening.
  2. De medewerkers van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) accepteren geen discriminerende gedragingen, uitlatingen en bejegening van/door klanten.

Artikel 4. Verwerking van persoonsgegevens

Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) verwerkt geen persoonsgegevens die discriminatie tot gevolg hebben, tenzij deze noodzakelijk of functioneel zijn dan wel om uitvoering te (kunnen) geven aan overheidsbeleid dat erop is gericht feitelijke verschillen tussen groepen werknemers op de arbeidsmarkt op te heffen of te verminderen.

Artikel 5. Vacature registratie

Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) registreert bij vacatures geen functie-eisen en arbeidsvoorwaarden die discriminatie tot gevolg kunnen hebben, tenzij deze:

gezien de aard van de functie noodzakelijk of functioneel zijn;

  1. worden gebaseerd op overheidsbeleid dat erop is gericht feitelijke verschillen tussen groepen werknemers op de arbeidsmarkt op te heffen of te verminderen;
  2. objectief gerechtvaardigd worden als de betreffende eis een leeftijdsgrens betreft.

Artikel 6. Procedure bij discriminatie door werkgevers

  1. Als het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) van oordeel is dat een werkgever eisen of voorwaarden stelt die discriminatie tot gevolg kunnen hebben, dan legt het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP)  uit waarom dit niet mogelijk is en vraagt de werkgever die eisen of voorwaarden te laten vervallen.
  2. Indien de werkgever bij zijn discriminerende eisen blijft, dan weigert het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) een vacature te registreren als de werkgever ondanks een verzoek als bedoeld in het eerste lid, de als discriminerend aangemerkte voorwaarden handhaaft. Het Werkgeversservicepunt deelt dit schriftelijk en gemotiveerd mee.
  3. Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) weigert actief te bemiddelen zolang een werkgever die ondanks een verzoek als bedoeld in het eerste lid, de als discriminerend aangemerkte eisen handhaaft. Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP)  deelt dit schriftelijk en gemotiveerd mee.
  4. De medewerker die op grond van bepaalde feiten of waarnemingen vermoedt dat er sprake is van discriminatie zoals strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, meldt dit zo spoedig mogelijk aan zijn direct leidinggevende. De direct leidinggevende die het vermoeden van discriminatie bedoeld in het eerste lid deelt, dient een klacht in bij het MDRA.

Artikel 7. Discriminatie door klanten of collega’s

Indien er sprake is van discriminatie zoals omschreven in artikel 3, dan brengt de medewerker dit direct onder de aandacht van zijn direct leidinggevende. De leidinggevende neemt daartoe adequaat gepaste maatregelen.

Artikel 8. Discriminatie door derden

Op klachten van derden over discriminatie is -onverminderd de rechten die krachtens de Gelijke behandelingswetgeving – het Klachtenreglement van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) van toepassing.

Artikel 9. Toezicht

Het directieteam van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP)  is belast met het toezicht op de naleving van de non-discriminatiecode WSP Groot-Amsterdam.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Non-discriminatiecode WSP Groot-Amsterdam’.