Myriam Mulder is arbeidsmarktdeskundige bij Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en geeft in haar blogs updates over de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt update #1 | 2016


Het gaat goed

De geluiden van experts over de arbeidsmarkt zijn over het algemeen optimistisch. In 2015 zagen we al de eerste tekenen van herstel. Er kwamen weer meer vacatures omdat werkgevers weer ruimte hadden voor vervanging van vertrekkende medewerkers of zelfs voor uitbreiding van het personeelsbestand. Mensen durfden het aan om van baan te wisselen en daardoor ontstond weer een nieuwe (vervangings)vraag. De vooruitzichten voor 2016 zijn opnieuw gunstig: de werkgelegenheid zal versterkt toenemen en de werkloosheid neemt af. Sommige branches moeten wel van ver komen en zijn nog lang niet op hetzelfde omzet- en werkgelegenheidspeil als vóór de (meerdere) crises van de afgelopen jaren.

Denk hierbij aan uitzendkrachten maar ook aan ZZP-ers, gedetacheerden en personen die via een payrollingbedrijf worden ingezet.

Niet iedereen groeit even hard

In Groot-Amsterdam zien we dat de vraag naar personeel het afgelopen jaar in bijna alle sectoren is toegenomen. Wel zijn er soms grote verschillen tussen en binnen branches. Denk hierbij aan uitzendkrachten maar ook aan ZZP-ers, gedetacheerden en personen die via een payrollingbedrijf worden ingezet.Zo kan een groei van banen en vacatures in de ene deelbranche tegelijkertijd voorkomen met verlies van werkgelegenheid in een andere deelsector. En natuurlijk doen binnen een branche sommige bedrijven het (veel) beter dan andere. Topgroeiers in 2015 voor wat betreft vacatures zijn in Groot-Amsterdam de handel, horeca en de sector informatie & communicatie (o.a. ICT-beroepen).

Wordt flexen de norm?

Een trend die al enige tijd gaande is dat werkgevers steeds meer werken met flexibel personeel. Denk hierbij aan uitzendkrachten maar ook aan ZZP-ers, gedetacheerden en personen die via een payrollingbedrijf worden ingezet. We zien dat het aantal flexbanen in 2016 landelijk met bijna 60.000 gaat groeien. Aan de ene kant past dit bij het beginnend herstel van de arbeidsmarkt: werkgevers krijgen ruimte voor het aannemen van personeel maar zijn nog huiverig om mensen in dienst te nemen en kiezen daarom voor een uitzendconstructie. Maar aan de andere kant kan de trend van flexibilisering van arbeidsverhoudingen ook structureel worden. De arbeidsmarkt is waarschijnlijk blijvend veranderd na de recessie en ‘flex’ is hier een van de kenmerken van.

Onze kandidaten komen via uitzendconstructies in veel verschillende branches terecht.

Ook Amsterdam is flex

In onze arbeidsmarktregio zien we deze flextrend ook duidelijk. Als WSP zijn we hierop ingesprongen en doen zaken met uitzendbureaus, payrollers en andere bemiddelaars. Onze kandidaten komen via uitzendconstructies in veel verschillende branches terecht. Met name in de transport & logistiek en de zakelijke diensten wordt al langer en ook veel met flexwerkers gewerkt. Maar ook in minder traditionele sectoren als de horeca en de zorg zien we een toenemende flexibilisering.

Flextrend daagt uit tot creatieve oplossingen

Flexibeler werken biedt zowel kansen als uitdagingen. Dit geldt voor de werknemer, werkgever en voor organisaties als het WSP. Oude ‘zekerheden’ als het vaste contract zijn voor veel flexwerkers en werkzoekenden (nog?) niet weggelegd. Werkgevers hebben de lusten van het flexibele dienstverband maar hebben de lasten van het behouden van goede werknemers die elders mogelijk meer zekerheid wordt geboden. Het WSP wordt door flexibilisering uitgedaagd om in samenwerking met werkgevers creatieve, ‘out of the box’ arrangementen te ontwerpen waarmee kandidaten zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. In veel gevallen lukt dit ook, maar het blijft maatwerk: one size does not fit all.

Bronnen:
Vacaturegegevens Groot-Amsterdam Jobfeed Q3 2015
UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2016, update januari 2016