Het aantal bij UWV in Groot-Amsterdam geregistreerde werkzoekenden neemt dit jaar en volgend jaar toe met 7 duizend tot 44 duizend. De toename is in 2013 fors (+15,5%), in 2014 vlakt deze af (+2,6%). De werkgelegenheid krimpt de komende tijd in veel sectoren. In het distributiecluster (groothandel, vervoer en opslag) wordt wel groei voorzien. In de sterk verstedelijkte regio Groot Amsterdam is de teruggang van de werkgelegenheid minder sterk dan gemiddeld in Nederland. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2013-2014 die UWV vandaag heeft gepresenteerd.

Meer werkzoekenden, minder banen
UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een landelijke afname van het aantal banen van werknemers met 88 duizend in 2013. In 2014 trekt de economie aan, maar neemt het aantal banen met 23 duizend verder af. In Groot Amsterdam wordt uitgegaan van een krimp van het aantal banen met 0,8% in 2013 en een lichte groei van 0,1% in 2014. In absolute aantallen gaat het om een daling van circa 5 duizend banen in 2013 en 2014.

Het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden in Groot Amsterdam neemt verder toe in de komende periode: dit jaar met 6 duizend en volgend jaar met nog eens duizend. Er zijn grote regionale verschillen. In Groot Amsterdam neemt het percentage werkzoekenden naar verwachting toe tot 7,1% eind 2014. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde, waar dan 9,3% van de beroepsbevolking werkzoekend zal zijn.

Onder 55-plussers is het percentage werkzoekenden het hoogst. In deze leeftijdsgroep loopt volgens de UWV-prognose het percentage werkzoekenden landelijk op van 10% eind 2012 tot 13% eind 2014.

Einde aan sterke daling in de industrie, groei in de zorg blijft achter
UWV verwacht landelijk in 2013-2014 in vrijwel alle sectoren afnemende of gelijkblijvende werkgelegenheid. UWV ziet de sterkste teruggang van het aantal banen in de industrie, het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening. Na jaren van teruggang zal de uitzendsector in 2014 weer kunnen groeien, met 2,3%.

Specifiek in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam geldt dat de noordvleugel van de Randstad beschikt over een hoge werkgelegenheidsfunctie (er zijn veel banen ten opzichte van het aantal inwoners). De regio kent relatief veel grote bedrijven met een sterke buitenlandoriëntatie. Hierdoor zijn deze bedrijven minder afhankelijk van de tegenvallende binnenlandse afzetontwikkeling. Ook zijn er relatief veel hoofdkantoren gevestigd, wat de groei bevordert van bedrijven die gericht zijn op specialistische dienstverlening. Bovendien lijkt een einde te komen aan de sterke daling van de werkgelegenheid in de zakelijke diensten: de verwachte krimp dit jaar in de zakelijke diensten bedraagt 1,4%, in 2014 is er weer een lichte groei van 0,5%. De collectieve sector (overheid, onderwijs en zorg en welzijn) laat in 2013 nog een lichte groei zien met 120 banen, in 2014 bedraagt de verwachte krimp 480 banen. De oorzaak zijn de bezuinigingen bij de overheid.
De groei van werkgelegenheid binnen de sector zorg en welzijn biedt onvoldoende tegenwicht; die is in 2013 en 2014 beduidend lager dan in de periode 1995-2012 toen de werkgelegenheid in de sector jaarlijks met twee à drie procent toenam. De matige ontwikkeling van het aantal banen in de zorg en welzijn is het gevolg van bezuinigingsmaatregelen. Met name in de ouderenzorg, thuiszorg, jeugdhulpverlening en kinderopvang voorziet UWV lagere groei of zelfs krimp.

Op termijn meer vacatures
Als gevolg van de afnemende werkgelegenheid is er met name in 2013 weinig vraag naar personeel. Volgens de UWV-prognose ontstaan dit jaar 641 duizend vacatures in Nederland, een daling met 3% ten opzichte van 2012. In 2014 neemt het aantal vacatures met bijna 100 duizend toe tot 738 duizend. Dit is wel duidelijk lager dan voor de economische crisis toen er jaarlijks gemiddeld 1,1 miljoen vacatures ontstonden. Een bepalende factor bij de groei van het aantal vacatures is het vertrek van oudere werknemers door pensionering. Dit geldt met name voor vergrijsde regio’s en sectoren zoals de overheid, het onderwijs, de bouw, de zorg en de industrie. Ook de aantrekkende economie zorgt voor meer vacatures, bijvoorbeeld in de detailhandel, de zakelijke dienstverlening en in de sector vervoer en opslag.

Meer lezen: De integrale versie van de UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 (PDF) vindt u op werk.nl.

Bron: Persbericht UWV, 4 juni 2013.