Het verdiepingsonderzoek van Capgemini Consulting en I&O Research voor de arbeidsmarkt en onderwijsmonitor gaat in op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat is de samenstelling naar leeftijd van het personeelsbestand van bedrijven en instellingen in Noord- Holland, uitgesplitst per cluster/sector en regio? Wat is de omvang van de vervangingsvraag (uitgesplitst per cluster of sector en regio) die daaruit zal voortvloeien binnen 10 jaar? Hoe verhoudt zich deze vervangingsvraag met landelijke gegevens?
  2. Wat is de omvang en samenstelling naar diverse relevante kenmerken van de flexwerkers in de diverse sectoren of clusters en regio’s in Noord-Holland? Hoe verhoudt de omvang van de flexibele schil zich tot landelijke gegevens?
  3. Hoe heeft de vergrijzing en flexibilisering van het personeelsbestand in Noord-Hollandse regio’s invloed op de concurrentiepositie van bedrijfssectoren en regio’s en welke specifiek beleid kunnen we aanbevelen op dit gebied aan regionale partijen ( ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden)

Deze onderzoeksvragen zijn beantwoord aan de hand van een combinatie van deskresearch, kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het deskresearch heeft bestaan uit analyse van gegevens uit de vestigingenregisters Noord-Holland en cijfers over de werkzame beroepsbevolking van het CBS. Voor de prognoses voor 2020 is
aangesloten bij de verwachtingen van SEO economisch onderzoek.

Het kwantitatieve onderzoek heeft bestaan uit een enquête onder ruim 650 bedrijven en instellingen in Noord-Holland en het kwalitatieve deel bestond uit vraaggesprekken met experts en twee bijeenkomsten met onderwijs, overheid en ondernemers; een in Noord-Holland Noord en een in Noord-Holland Zuid.

Klik hier voor het onderzoek.

Foto: ANP /RD.nl