De laatste vijftien jaar is de zakelijke dienstverlening een van de drijvende krachten achter de economische ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam. Daarom hebben de regionale platforms in dit gebied samen een scan gemaakt van de ontwikkelingen in deze veelomvattende sector. Bij zakelijke dienstverlening kan je moeilijk over één sector spreken. Dit rapport geeft inzicht in die diversiteit en de kansen voor subregio’s en doelgroepen.

De Metropoolregio Amsterdam bestaat uit Almere, Lelystad, Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, IJmond, Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstel-Meerlanden. Uit de scan blijkt bijvoorbeeld dat de sector zakelijke dienstverlening kansen biedt voor hoog opgeleide professionals maar ook lager opgeleiden en andere doelgroepen van gemeenten. Duidelijk wordt dat bv zwaartepunten in de regio verschillen: adviesdiensten in Amsterdam en ingenieursbureaus in IJmond.

Vier hoofdgroepen
Het is voor de groeiende sector zakelijke dienstverlening belangrijk dat de personeelsvoorziening op orde is en blijft. Het werknemersaanbod in de zakelijke diensten bestaat uit vier hoofdgroepen namelijk de hooggekwalificeerde professionals, middelbaar geschoolden, zzp’ers en lageropgeleiden.

Andere aanpak
Elk van deze doelgroepen vergt een andere aanpak. De sectorscan gaat bij elk van deze doelgroepen in op belangrijke ontwikkelingen en toont kansen en opgaven om deze professionals een duurzame werkplek in de zakelijke diensten te bieden.

Doel
De sectorscan is bestemd voor bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De informatie en aanbevelingen in de sectorscan kan ook gemeenten ondersteunen en inspireren bij de ontwikkeling van initiatieven en beleid voor de arbeidsmarkt in de zakelijke diensten.

Meer informatie

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)