Greenport Aalsmeer is één van de zes Greenports in Nederland. Het is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling Aalsmeer. Zij zorgt voor 50.000 voltijd banen en kent een omzet van 3 miljard euro per jaar. De regio werkt samen aan duurzaamheid, innovaties, internationale concurrentiepositie en imagoverbetering voor de hele sector.

Dit gebied is mede vanwege de omvang een prioriteit voor het Werkgeversservicepunt. Daarnaast is de organisatie van Greenport Aalsmeer momenteel bezig met het actualiseren van de middellangetermijnvisie. Hieronder vallen vijf speerpunten. Een van de speerpunten is arbeidsmarkt en onderwijs. Het Aalsmeerse sierteeltcluster heeft te maken met drie ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt: een aanzienlijk deel van de ondernemers en ervaren werknemers stromen de komende jaren uit, de instroom van jongeren en goed gekwalificeerd personeel is gering en de werknemers in het sierteeltcluster komen in toenemende mate uit midden- en Oost-Europa. Al met al is er een tekort aan gekwalificeerd personeel (zowel ‘groen’ als ‘grijs’), dat verder toeneemt als er niet wordt ingegrepen. De lage instroom van jonge en voldoende gekwalificeerde werknemers bedreigt het functioneren van het sierteeltcluster in Greenport Aalsmeer. De Kamer van Koophandel heeft de afgelopen periode het voortouw genomen in de aanpak van bovengenoemde knelpunten in de Greenport Aalsmeer. Met de Kamer wordt dan ook onderstaand schema verder uitgewerkt.

In het speerpunt arbeidsmarkt en onderwijs wordt ook ingezoomd op vraag en aanbod van arbeid, talent aantrekken en behouden, rol van het onderwijs en bedrijfsleven, en tot slot het in kaart brengen van cross-overs op sectoraal en regionaal niveau. Daarnaast verwachten wij bij het speerpunt positionering en imago van de middellangetermijnvisie aan te kunnen sluiten. Het bevorderen van sociaal ondernemerschap (vanuit het Werkgeversservicepunt) zou hier bijvoorbeeld onder kunnen vallen.

Vanuit Economische Zaken (EZ) van de deelnemende gemeenten is intensief contact binnen de Greenport. De notitie Greenport Aalsmeer, visie en Strategie is ook door de collega’s van EZ ontwikkeld. Van belang is slim gebruik te maken van dit soort ontwikkelingen. Vanuit deze visie en strategie notitie wordt een actieprogramma opgesteld. Er zal op dit actieprogramma aansluiting gezocht worden.

Tot nu toe zijn het UWV, gemeenten en de AM Groep al actief in de Greenport Aalsmeer. De benadering van werkgevers is tot nu toe niet gestructureerd geweest. Diverse uitkeringsgerechtigden zijn al geplaatst bij verschillende bedrijven. Soms succesvol en soms minder succesvol. Er is dus al wel een verleden met bedrijven binnen de Greenport en de doelgroep uitkeringsgerechtigden. Bij het benaderen van deze prioriteit dient hier rekening mee gehouden te worden.