Op 22 juni 2012 vond de Miniconferentie Zorgopleidingen Noordwest Nederland plaats met als thema de regionale afstemming van ziekenhuisopleidingen.

Het gaat daarbij om de opleidingen die uit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) worden gefinancierd, zoals de opleidingen tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende functies. Ziekenhuizen moeten vanaf dit jaar zorgen voor regionale aanlevering van opleidingsgegevens voor het FZO. Het doel is om te komen tot één centraal punt waar de opleidingsgegevens van de ziekenhuizen en opleidingsinstituten worden verzameld, verwerkt en gezamenlijk geanalyseerd.

De bijeenkomst was een initiatief van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, VU medisch centrum, Medisch Centrum Alkmaar, de Amstel Academie en SIGRA. Twaalf ziekenhuizen uit Noord-Holland en Flevoland waren vertegenwoordigd en spraken samen met de Amstel Academie, SIGRA en andere organisaties over regionale afstemming van de ziekenhuisopleidingen.


Strategische Personeelsplanning (SPP)

De conferentie werd geopend door Wouter van Ewijk, voorzitter SIGRA en lid Raad van Bestuur VUmc. Vervolgens beantwoordde dr. Gerard Evers, expert op het gebied van Strategische Personeelsplanning (SPP), de vragen ‘wat’, ‘waarom’, ’hoe’ en ‘wat levert het op’ over SPP. Zoals Evers benadrukte, is SPP van essentieel belang voor een zo goed mogelijke inschatting van de opleidingsbehoeften in de toekomst en anticipatie op de ontwikkelingen in de zorg. Na deze presentatie werden onder leiding van (performance manager en coach) Peter Fest alle positieve, maar ook de kritische noten rondom strategisch opleiden op interactieve wijze achterhaald en besproken.


Intentie tot samenwerking

Vrijwel alle aanwezige ziekenhuizen en ook twee verhinderde ziekenhuizen, hebben naar aanleiding van de conferentie de intentie uitgesproken tot samenwerking op het gebied van regionale verzameling en verwerking van opleidingsgegevens ten behoeve van het FZO. Ook de niet aanwezige ziekenhuizen in de regio zullen nogmaals benaderd worden voor deelname aan het initiatief.

In de eerste helft van juli 2012 zullen de samenwerkende ziekenhuizen de op 22 juni besproken intentieverklaring ondertekenen. De dataverzameling en -verwerking wordt vervolgens zo spoedig mogelijk in gang gezet. Tegelijkertijd zullen er een regionaal overleg en stuur- en werkgroepen opgezet worden, waarin alle ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn. Het gaat daarbij om vertegenwoordigers uit de driehoek HRM, Opleiden en Zorgmanagement. Tussen de samenwerkende ziekenhuizen worden onder meer afspraken gemaakt over het aantal op te leiden professionals en door welke ziekenhuizen deze opgeleid moeten worden. SIGRA neemt de coördinatie van het proces en de dataverwerking op zich.

Bron: SIGRA